Zyskaj komfort

i bezpieczeństwo

zaufaj

profesjonalistom

Mały ZUS od 1 stycznia 2019 r.

Warunki skorzystania w danym roku z „małej działalności gospodarczej”:

  • przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadzona była przez cały rok, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (np. w 2018 r. kwoty 63000 zł = 30x2100 zł).

Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona przez część poprzedniego roku, limit którego nie może przekroczyć przychód z tej działalności jest odpowiednio niższy. Ustala się go przez podzielenie trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. 63.000 zł) przez liczbę dni kalendarzowych poprzedniego roku (w 2018 r. 365 dni) i pomnożenie otrzymanego wyniku przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (np. 334 dni, gdy działalność zawiesiłeś na cały marzec 2018 r.). Otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych groszy w górę.

Nie można skorzystać z małego ZUS, jeśli w poprzednim roku:

  • prowadzono działalność gospodarczą krócej niż 60 dni,
  • rozlicza się w formie karty podatkowej i korzysta ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT,
  • podlega się ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej)

oraz gdy

  • spełnia się warunki do opłacania preferencyjnych składek, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia,
  • wykonuje się dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

„Mały ZUS” można jednak opłacać jeśli korzystało się wcześniej z „ulgi na start” i „preferencyjnych składek”.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Najniższą podstawę wymiaru składek ustala się w trzech krokach:

Krok 1:

Najpierw należy ustalić przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, wg wzoru:

roczny przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej 
w poprzednim roku kalendarzowym

                ------------------------------------------------------------------------------------        x 30

liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności

Otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych groszy w górę.

Krok 2:

Należy pomnożyć przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik, który Prezes ZUS ogłosi w Monitorze Polskim.

Otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych groszy w górę.

Krok 3:

Należy porównać otrzymany wynik z kwotą 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Najniższa podstawa wymiaru składek nie może być bowiem niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok. Dlatego, jeśli ustalona najniższa podstawa wymiaru składek jest niższa od 30% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującą najniższą podstawą wymiaru składek jest kwota równa 30% minimalnego wynagrodzenia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W okresie, w którym korzysta się z „małej działalności gospodarczej”, można w poszczególnych miesiącach opłacać składki na ubezpieczenia od najniższej podstawy wymiaru bądź od kwoty wyższej.

Zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r. nie dotyczą podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Można zrezygnować z uprawnienia do ustalania najniższej podstawy wymiaru składek w zależności od wysokości przychodu. Zrezygnować można w każdym czasie, a więc także od dnia nabycia do niego prawa.

Rezygnacja jednak oznacza, że za miesiąc, w którym zrezygnuje się oraz pozostałe miesiące kalendarzowe do końca danego roku kalendarzowego, będzie trzeba opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Źródło: https://kadry.infor.pl/ubezpieczenia-spoleczne/firma-a-ubezpieczenia/2795110,Maly-ZUS-od-1-stycznia-2019-r-poradnik.html

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}