Zyskaj komfort

i bezpieczeństwo

zaufaj

profesjonalistom

e-Sprawozdania Finansowe

Definicja:

e-Sprawozdanie Finansowe jest sprawozdaniem sporządzonym w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zgodnie z art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, obowiązującym od 1 października 2018 r.

Kto musi je sporządzać?

Sprawozdanie finansowe w strukturze logicznej oraz formacie obowiązującym od 1 października 2018 r. sporządzają:

  • jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR,
  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Gdzie i kiedy składać?

Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR, przesyłają e-Sprawozdania Finansowe do KRS w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej e-Sprawozdanie Finansowe w terminie złożenia zeznania zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak składać?

Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR, przesyłają e-Sprawozdania Finansowe do KRS przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują e-Sprawozdania Finansowe Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez dedykowany do tych celów interfejs webAPI.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Źródło i więcej na: https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-sprawozdania-finansowe

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga: W programach DGCS System będzie dostępna obsługa e-Sprawozdań Finansowych. Szczegóły przedstawimy po wydaniu generacji 19.00 naszego oprogramowania. Nowa wersja zostanie udostępniona na przełomie 2018/2019 roku.

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}